Symptom för Psykoser


Ångest
Förvirring
Hallucinationer

Symtom på psykos
Vid en psykos är det svårt att uppfatta och förstå händelser och information, vilket kan leda till vanföreställningar. En vanföreställning är en idé eller tanke som grundar sig på en missuppfattning av verkligheten. Den person som har vanföreställningar är absolut övertygad om att vanföreställningarna är sanna och kan inte påverkas av rationella argument.

Hörselhallucinationer, det vill säga att man hör röster, är ett annat tecken på psykos. Det kan leda till ångest, rädsla, oro och ibland förvirring. Man kan tro sig vara förföljd eller hotad och uppfattar att omgivningen vill en illa. Andra hallucinationer än röster kan vara känslor av beröring eller lukter.

Behandling för Psykoser


Behandling av psykos
Den som insjuknar i en psykos behöver snabb hjälp, ju tidigare desto bättre. Dessutom behövs professionell omvårdnad av kvalificerad vårdpersonal, särskilt under den första tiden.

En psykos som inte behandlas kan leda till att den sjuke känner förföljd och blir alltmer isolerad och fixerad vid sina vanföreställningar. Detta leder till svårigheter att umgås med och bland andra människor.

Om psykosen är akut med ”stormiga” symtom kan den sjuke behöva sjukhusvård. Om behovet är uppenbart och personen inte vill eller kan medverka frivilligt, kan det bli nödvändigt med tvångsvård.

Modern psykosvård innebär, förutom omvårdnad och läkemedelsbehandling, att man även ger den sjuke stöd så att han eller hon klarar det dagliga livet. Kommunen kan hjälpa till med olika former av stöd, till exempel boendestöd och sysselsättning. Det finns också andra behandlingar som man kan ge för att underlätta det dagliga livet. Kognitiv beteendeterapi, social färdighetsträning och familjestöd hör dit.

Läkemedel
Läkemedel mot psykos, så kallade antipsykotika läkemedel, botar inte själva sjukdomen, men lindrar och dämpar symtomen. Det i sin tur gör att personen kan fungera bättre i vardagen. Medicinerna är särskilt effektiva mot hallucinationer, oro och vanföreställningar.

Olika läkemedel ger olika biverkningar. Därför måste varje läkemedelsbehandling anpassas efter varje person för att uppnå bästa resultat.

En för hög dos av läkemedel ger biverkningar, till exempel stela muskler, sämre förmåga att röra sig, trötthet och dämpad sexuell lust. En del går upp i vikt. Man kan även få muntorrhet som ökar risken för hål i tänderna. Det är viktigt att berätta för sin behandlande läkare om man får biverkningar. Ofta kan man lösa problemet genom att minska dosen eller byta läkemedel.

Man kan ibland behöva ångestlindrande läkemedel och sömnmedel under en kort tid.

Sjukdomen Psykoser


Psykos är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomstillstånd. Det gemensamma för dem är att den drabbade upplever sig själv eller omgivningen som förändrad. Man kan till exempel höra röster som inte finns eller ha vanföreställningar. Om du misstänker att du eller en anhörig har drabbats av en psykos bör du söka hjälp snarast. En psykotisk person klarar sig bättre om han eller hon får stöd och behandling så tidigt som möjligt.

De flesta som drabbas av psykos är mellan 18 och 40 år. Några drabbas bara en gång i livet. Andra kan behöva långvarig behandling för att minska risken för återfall. Risken för att insjukna för första gången minskar efter 40 års ålder. Den ökar igen i samband med att hjärnan åldras, speciellt om syn och hörsel också försämras.

Det kan finnas många orsaker till varför man drabbas av psykos. Både ärftliga och miljömässiga faktorer kan leda till ökad sårbarhet för psykos. Ofta sker ett samspel mellan dessa faktorer för att sjukdomen ska bryta ut.

Man kan leva med en ärftlig sårbarhet utan problem tills något händer som utlöser psykosen. Det kan vara en psykisk överansträngning eller påfrestning, till exempel en chockartad upplevelse. En psykos kan även bryta ut vid en fysisk påfrestning, som långvarig sömnbrist eller sjukdom.

Insjuknandet kan komma när man förväntas börja fungera som en vuxen och självständig person. Hos en sårbar person kan normala situationer som att flytta hemifrån, börja studera, göra militärtjänsten eller ha känslomässigt djupare sexuella relationer bidra till en psykos. Man kan även drabbas av en psykos under en period då det sker en hormonell omställning och hjärnan fortfarande mognar, vilket den gör fram till 20-25 års ålder.

Droger, till exempel amfetamin, LSD, PCP och hasch, kan utlösa psykoser. Det kan ske både vid långvarigt och kortare missbruk. Ett långvarigt alkoholmissbruk kan också utlösa en psykos.

Olika former av psykos
Psykos är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomstillstånd eller diagnoser med psykotiska symtom. Psykoser kan ha mycket olika förlopp, från att vara korta och övergående tillstånd till långvariga, ibland livslånga.

Korta psykoser får man sällan flera gånger. De kan drabba sårbara personer efter till exempel en kroppslig belastning som sömnbrist eller sjukdom. Efter en förlossning kan mamman drabbas av en tillfällig psykos, så kallad amningspsykos.

Den som lider av en långvarig psykos får ofta svårt att fungera i sociala och yrkesmässiga sammanhang. Eftersom den sjuke har en sämre förmåga att lära och anpassa sig behöver han eller hon ofta mycket omvårdnad, stöd och en kontinuerlig kontakt med psykiatrin.

Schizofreni är den vanligaste psykossjukdomen. Förutom psykossymtom som vanföreställningar och hallucinationer finns det vid schizofreni ofta en långvarigt försämrad förmåga att fungera i vardagen. Den sjuka personen har svårt att sköta skola eller arbete. Bland dem som får diagnosen schizofreni brukar ungefär en femtedel tillfriskna och kan klara sig bra med ett minimalt stöd från psykiatrin. Ungefär en lika stor del blir inte hjälpta av behandlingen. De övriga mår oftast bättre med läkemedelsbehandling i kombination med andra behandlingsmetoder. Läs mer om schizofreni under länken till höger.

Schizo-affektiv psykos är en annan form av psykos. En person med denna psykos drabbas av återkommande maniska, det vill säga sjukligt upprymda, och depressiva perioder. Schizo-affektiv psykos kallas även för manodepressiv sjukdom eller bipolär sjukdom. För det mesta går det att förebygga återfall med rätt behandling.

Nyheter

Försökte muta kollegor att nobba vaccin
Igår 09:01
En kommunanställd man i Skellefteå försökte förmå sina kollegor att inte vaccinera sig mot covid-19.

Läs mer här

  Försökte muta kollegor att nobba vaccin
  Undersköterska låste in boende - anmäls
  Regeringen rustar för bättre krisberedskap i hemsjukvården
  Sjuksköterska tittade på fel läkemedelslista - äldre avled
  ?Mycket lättare att göra läkemedelsgenomgångar"- mas om digitala ronder i glesbygd
  Äldre död efter taklyft på boende - Ivo kritiserar
  Hemtjänsten trivs med jobbet - trots usel arbetsmiljö
  Gick till jobbet med corona - frias
  Kommuner talar vård under Almedalsveckan
  Nordic Capital har 12 nya miljarder att förvärva för - tittar på hälsa och betalningar
  Intensiv hemrehab håller hemtjänsten borta
  Ingen JO-kritik efter bråk om skyddsstopp
  Spritstölder inom hemtjänsten
  Sängstöd anmäls efter dödsfall
  Nordkorea: Oro för avmagrad Kims hälsa
  "Då kan kommunens hälsomässa genomföras: ""Alla tjänar på en bättre hälsa"""
  "Det har blivit lättare att få gehör för reformer"
  "?Fara för liv, hälsa och personlig säkerhet"- Ivo om HVB-hemmet"
  Rasmus Bergström: "Risk för sämre hälsa - lägg till istället för att ta bort"
  Listan - här är förslagen som ska få folk till vården
  Utredare vill höja utbildningsnivån i omsorgen
  Arbetsmiljöverket svänger om munskydd
  JUST NU: Försvunnen kvinna återfunnen: "Vid god hälsa"
  Endast en kommun får kritik - trots samordning
  INSÄNDARE: KD: Vi vill satsa på ungas hälsa - föreslår bidrag till för deltagaravgifter
  2025 ska Sverige vara bäst på e-hälsa " men hur ska vi klara det"
  Gävle beställer pandemigranskning
  Ville hälsa på - försökte klättra in genom fönster på stödboende
  Attendo slopar kritiserat bonussystem
  En vänlig knuff fick fler att använda handsprit
  E-hälsomyndigheten ska hjälpa till med vaccinationsbevis
  Insändare: Sluta utgå ifrån att alla hundar ska hälsa på varandra
  Fler får hjälp av hemsjukvården
  Lina i -stersund jobbar med världsåkarnas hjärnor: "Min dröm är att mental hälsa har en given plats på idrottsarenan"
  Tusentals trygghetslarm ur funktion
  Fem röster: Vad vill du hälsa till din mamma på mors dag?
  Hemtjänst smög in och väckte äldre i jakt på telefon
  Socialutskottet säger ja till mar
  Riksrevisionen ifrågasätter öppna jämförelser
  Forskare varnar för förändringshysteri